Variantna rešitev za vrtno mesto Kozarje

Variantna rešitev za vrtno mesto Kozarje

Poslovno stanovanjski objekt
(leto projekta: 2013)

Lokacija:

Kozarje, Ljubljana

Avtorji

Andrej Černigoj
Nejc Černigoj
Urban Tržan

V sodelovanju z Genius Loci, inštitutom za arhitekturo in urbanizem (http://www.genius-loci.si/), se je pripravila variantna rešitev za vrtno mesto Kozarje.

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja Lucija center

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja Lucija center

PO in Odlok o PO stavbnih zemljišč za območje "Lucija center"
(leto projekta: 2013)

Lokacija:

Lucija, Slovenija

Avtorji

Milena Tržan
Urban Tržan

Program opremljanja je izdelan za območje urejanja Lucija Center, za katero se izdeluje OPPN. Območje OPPN obsega površine v naselju Lucija, med Cesto solinarjev, ulico Obala in TPC Lucija. Skupna površina območja OPPN je 50.772 m2.

 

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja Vzhodni Pacug

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja Vzhodni Pacug

PO in Odlok o PO Vzhodni Pacug
(leto projekta: 2013)

Lokacija:

Piran, Slovenija

Avtorji

Milena Tržan
Urban Tržan

Program opremljanja je izdelan za območje urejanja Vzhodni Pacug, za katero se izdeluje OPPN. Skupna površina območja OPPN znaša približno 25.200 m2.

 

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Hotel Marko"

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje

PO in Odlok o PO stavbnih zemljišč za območje "Hotel Marko"
(leto projekta: 2012)

Lokacija:

Portorož, Slovenija

Avtorji

Milena Tržan
Urban Tržan

Za območje OPPN "Hotel Marko", v velikosti 3.057 m2, se je pripravil Program opremljanja. Na območju OPPN so predvidene nadzidava, dozidava in rekonstrukcija hotela Marko.

 

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja za ureditveni območji D1/2 in D1/4 - Domžale Center

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja za ureditveni območji D1/2 in D1/4 - Domžale Center

Izdelava PO in Odloka o PO za ureditveni območji D1/2 in D1/4 - Domžale Center
(leto projekta: 2011)

Lokacija:

Domžale center

Avtor

Milena Tržan

Območje OPPN obsega ureditveni območji D1/2 in D1/4. Meje območja OPPN definirajo: Ulica Matije Tomca, Slamnikarska cesta, Karantanska cesta in Ljubljanska cesta. Površina ureditvenega območja OPPN znaša 6,75 ha.

 

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za industrijsko-obrtno cono Prihova

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za industrijsko-obrtno cono Prihova

Izdelava PO in Odloka o PO stavbnih zemljišč za industrijsko - obrtno cono Prihova
(leto projekta: 2011)

Lokacija:

Občina Nazarje

Avtor

Milena Tržan

Območje investicije se nahaja v katastrski občini Prihova, v ureditvenem območju industrijsko - obrtne cone Prihova - Nazarje, ki je namenjeno gradnji proizvodnih, prometno-logističnih, servisnih, trgovskih objektov ter objektov za opravljanje storitvenih dejavnosti. Delno je območje namenjeno tudi zagotavljanju ustreznih pogojev za bivanje na območjih že obstoječe individualne gradnje.

 

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja Rova-jug

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja Rova-jug

Izdelava PO stavbnih zemljišč za območje urejanja Rova-jug
(leto projekta: 2010)

Lokacija:

Rova

Avtor

Milena Tržan

Program opremljanja je izdelan  za območje urejanja Rova - jug, za katero se izdeluje OPPN. Meja območja OPPN sovpada in poteka po meji zemljišča s parcelno številko 555/13, k.o. Dob. Skupna površina območja OPPN je 28.268,42 m2.

 

Program opremljanja in pogodba o opremljanju za del območje urejanja BS 6/4-1 Gmajna

Program opremljanja in pogodba o opremljanju za del območje urejanja BS 6/4-1 Gmajna

PO in pogodba o opremljanju za del območja urejanja BS 6/4-1 Gmajna in za območje urejanja BR 6/1 Stare Črnuče
(leto projekta: 2009)

Lokacija:

Ljubljana - Črnuče

Avtor

Milena Tržan

Program opremljanja in pogodba o opremljanju sta bila pripravljena za stanovanjsko naselje Črnuški bajer, ki zajema več kot 240 stanovanj s podzemnimi garažami.

Območje urejanja je več kot 30.800 m2. Na območju je predvidena stanovanjska gradnja, gradnja doma starejših občanov in ureditev Črnuškega bajerja.

 

Program opremljanja in pogodba o opremljanju za območje urejanja MP 11/1 Dolsko

Program opremljanja in pogodba o opremljanju za območje urejanja MP 11/1 Dolsko

PO in pogodba o opremljanju za območje urejanja MP 11/1 Dolsko
(leto projekta 2008)

Lokacija:

Občina Dol pri Ljubljani

Avtor

Milena Tržan

Projekt je zajemal:

- Program opremljanja za območje urejanja MP 11/1 Dolsko,
- Odlok o programu opremljanja za območje urejanja MP 11/1 Dolsko,
- izdelava Pogodbe o opremljanju.

 

Program opremljanja in pogodba o opremljanju za izgradnjo kom. infrastrukture v Zaborštu

Program opremljanja in pogodba o opremljanju za izgradnjo kom. infrastrukture v Zaborštu

PO in pogodba o programu opremljanja za izgradnjo komunalne infrastrukture za naselje stanovanjskih hiš v Zaborštu
(leto projekta: 2007)

Lokacija:

Občina Dol pri Ljubljani

Avtor

Milena Tržan

Novo naselje stanovanjskih hiš v Zaborštu  se nahaja v poselitvenem območju BS 9/3, v Občini Dol pri Ljubljani. Na zemljišču je predvidena gradnja stanovanjskih hiš.

 

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja za območje urejanja S5-S2 Grapovčnik

Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja za območje urejanja S5-S2 Grapovčnik

PO in Odlok o PO ter sodelovanje pri priravi Odloka o OLN DL S5-S2 Grapovčnik
(leto projekta: 2005)

Lokacija:

Občina Logatec

Avtor

Milena Tržan

Projekt je zajemal:

- sodelovanje pri programu priprave lokacijskega načrta za območje urejanja S5 Grapovčnik v občini Logatec,
- izdelavo predloga urbanistične pogodbe,
- izdelavo predloga programa opremljanja, kot sestavni del lokacijskega načrta za  območje urejanja S5 Grapovčnik v občini Logatec.