Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za industrijsko-obrtno cono Prihova

 
več o projektu
   

Območje investicije se nahaja v katastrski občini Prihova, v ureditvenem območju industrijsko - obrtne cone Prihova - Nazarje, ki je namenjeno gradnji proizvodnih, prometno-logističnih, servisnih, trgovskih objektov ter objektov za opravljanje storitvenih dejavnosti. Delno je območje namenjeno tudi zagotavljanju ustreznih pogojev za bivanje na območjih že obstoječe individualne gradnje.

Na obravnavanem območju OPPN Prihova so dopustne vse tiste dejavnosti, ki so skladno z veljavnimi predpisi okoljevarstveno sprejemljive. Znotraj območja se lahko umeščajo le dejavnosti, ki so predvidene z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

Velikost ureditvenega območja OPPN je 156.496 m2. Velikost parcel kjer se v skladu z OPPN načrtuje gradnja novih objektov, prizidave in legalizacija obstoječih objektov v PD4, znaša 48.965 m2.