Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja Rova-jug

 
več o projektu
   

Program opremljanja je izdelan  za območje urejanja Rova - jug, za katero se izdeluje OPPN. Območje OPPN je na območju Občine Domžale določeno z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000.

Meja območja OPPN sovpada in poteka po meji zemljišča s parcelno številko 555/13, k.o. Dob.

Velikost območja OPPN je 28.268,42 m2, od tega znaša  velikost zemljišča, ki je  namenjeno prometnicam  3.053,40 m2, velikost parcel za gradnjo stanovanjskih in spremljajočih objektov je 19.690,07 m2, velikost zemljišča za zelene površine je 5.526,84 m2. Na teh zemljiščih je predvidena izgradnja  27 stanovanjskih objektov in 27 pomožnih objektov.