Program opremljanja in pogodba o opremljanju za izgradnjo kom. infrastrukture v Zaborštu

 
več o projektu
 

Novo naselje stanovanjskih hiš v Zaborštu  se nahaja v poselitvenem območju BS 9/3, v morfološki enoti 2A/1, v Občini Dol pri Ljubljani. Gradnja se izvaja na zemljišču, parc. št. 361/1, 358/3, 358/4, 358/5, vse k.o. Dol, v lasti investitorja. Na zemljišču je predvidena gradnja stanovanjskih hiš, skupaj 12 objektov s šestnajstimi stanovanjskimi enotami.

Velikost območja urejanja je 5.883,35 m2, od tega je 1.238,23 m2 zemljišča predvidenega za izgradnjo ceste, tako da je velikost gradbenih parcel znašala 4.301,64 m2. V okviru gradbenih parcel je vključenih tudi 48 parkirnih mest, tri na vsako stanovanjsko enoto.