Program opremljanja in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Hotel Marko"

 
več o projektu
 

Pripravil se je Program opremljanja na območju OPPN "Hotel Marko". Velikost območja OPPN je 3.057 m2. Na območju OPPN so predvidene nadzidava, dozidava in rekonstrukcija hotelske stavbe. S tem se NTP objekta poveča za 2.083,07 m², BTP pa za 2.484,73 m². V teh površinah ni vključena garaža, ki je že zazidana. Skupaj z garažo bo po zaključku gradnje NTP objekta 4.867,91 m² in BTP 7.025,83 m².

Objektu se odstrani obstoječo mansardno etažo in se ga nadzida s tremi novimi etažami. V pritličju se preuredi vhodni del in na zahodni strani dozida zimski vrt restavracije. Na vzhodni strani se uredi konferenčna dvorana.

Objekt bo namenjen gostinski nastanitveni dejavnosti. Kot dopolnilne dejavnosti so v stavbi predvidene tudi naslednje dejavnosti:
- prehrambeni gostinski obrat – restavracija,
- kongresna dejavnost in
- wellness.

Programsko in oblikovno se ureditveno območje deli na dva dela:
- nadzidava, dozidava in rekonstrukcija hotela,
- ureditev zunanjega bazena.