Program opremljanja in pogodba o opremljanju za del območje urejanja BS 6/4-1 Gmajna

 
več o projektu
 

Program opremljanja stavbnih zemljišč je izdelan za del območja urejanja BS 6/4 – 1 Gmajna in območje urejanja BR 6/1 Stare Črnuče. Za obravnavano območje se pripravlja OPPN.

Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote:
- površine, namenjene gradnji desetih stanovanjskih blokov;
- površine, namenjene gradnji doma starejših občanov;
- površine, namenjene ureditvi javnega parka z bajerjem in dostopne ceste do bajerja in doma starejših občanov.

V vzhodnem delu območja OPPN je predvidena gradnja doma starejših občanov. Južno od njega je načrtovana javna parkovna površina z bajerjem. V osrednjem delu območja OPPN bo v sklopu stanovanjskega bloka urejen vrtec. V vzhodnem delu območja OPPN je predvidena tudi ureditev bajerja, ki bo deloval kot zadrževalnik zalednih vod za širše območje.

Velikost območja OPPN je 30.831 m2, od tega znaša velikost parcel za gradnjo stanovanjskih blokov in doma starejših občanov  25.421 m2.